Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.106.891

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657, z późn. zm.2)) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W 2005 r.:

1) wnioski złożone po dniu 15 maja, jednak nie później niż do dnia 31 maja, uznaje się za złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3;

2) płatność ONW podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy, w przypadku wniosków złożonych po dniu 31 maja, jednak nie później niż do dnia 25 czerwca.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności ONW.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2159 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 423 i Nr 92, poz. 770.