Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.94.600

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452 i Nr 218, poz. 2213 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wykup uprawnień do ulgowych przejazdów publicznymi środkami komunikacji.";

2)
uchyla się § 6;
3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do korzystania z następujących rodzajów świadczeń socjalno-bytowych:

1) dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym;

2) dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych;

3) dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy";

4) pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego.

2. Żołnierzom zawodowym przysługuje uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.";

4)
w § 12:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, jest uzależniona od wyrażonej w procentach relacji średniego miesięcznego dochodu żołnierza zawodowego i członków jego rodziny, przypadającego na osobę w rodzinie żołnierza, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień wniesienia opłaty, do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i wynosi odpowiednio:

Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie żołnierza ustalany w procentach od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowegoWysokość dofinansowania w procentach, ustalona od ceny skierowania
na pierwsze dzieckona drugie i następne dziecko
do 308090
powyżej 30 do 456070
powyżej 45 do 654050
powyżej 65nie przysługuje

2. Średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia dochody żołnierza zawodowego, jego małżonka oraz dzieci, wymienione w ust. 4, stanowiące podstawę obliczenia podatku na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 2a. W odniesieniu do osób prowadzących działalność pozarolniczą za dochód przyjmuje się wysokość dochodu z działalności stanowiącej podstawę opodatkowania na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do dochodu żołnierza zawodowego nie dolicza się dochodu małżonka lub dzieci, którzy w dniu wniesienia opłaty nie uzyskują dochodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.",

c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, może być przyznane nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, na każde dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego.

5. Wypłata dofinansowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, następuje na wniosek żołnierza zawodowego, do którego załącza się dowód wniesionej opłaty, potwierdzenie pobytu dziecka przez organizatora na wypoczynku lub leczeniu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie, z tym że dochodów uzyskanych w jednostce wojskowej dokonującej wypłaty nie dokumentuje się.",

d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących jednostkami budżetowymi, a także przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim, dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu logistycznym, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.";

5)
w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy dziecko, o którym mowa w ust. 1, wymaga stałej indywidualnej opieki rodzica, prawnego opiekuna bądź innej osoby uprawnionej do opieki podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, na wniosek żołnierza zawodowego przyznaje się dopłatę w wysokości 40 % poniesionych przez opiekuna kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dopłata ta nie może być jednak wyższa niż 60 % kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.";

6)
w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z dopłaty w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, może korzystać rodzina żołnierza zawodowego, w której przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie - za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie do programu - nie przekracza 50 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Jego wysokość jest ustalana w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 2a.";

7)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, przyznaje się w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek, nie przekracza 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dochód, o którym mowa w ust. 1, jest ustalany w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 2a. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.",

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wypoczynek z pełnym pokryciem jego kosztów organizuje się w formie kolonii i obozów w okresie letnim w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych, dla dzieci żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 12 ust. 4.";

8)
w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie skorzystania z jednego ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, dzieci żołnierzy zawodowych mogą skorzystać w danym roku kalendarzowym tylko raz z dofinansowania określonego w § 11 ust. 1 pkt 1.";

9)
po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Uprawnienie, o którym mowa w § 11 ust. 2, przysługuje w przypadku wykupu ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego od przewoźnika.

2. Uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w szczególności może przysługiwać żołnierzom zawodowym dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby, w tym korzystającym z prawa do przejazdu, o którym mowa w § 7, środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, którzy zadeklarowali chęć posiadania tego uprawnienia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.