Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.86.598

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452 i Nr 218, poz. 2213) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", realizowanego w formie wypoczynku rodzinnego poza sezonem w całorocznych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych, wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych - zakładach budżetowych.";

2)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Do dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", o której mowa w § 14 ust. 1, uprawnieni są również żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem tej służby, oraz małżonkowie i dzieci pozostające na jego utrzymaniu, bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych w rodzinie żołnierza zawodowego.

2. Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" przysługuje raz w roku, w okresie dwóch lat kalendarzowych od powrotu do kraju żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dwa zabiegi profilaktyczno-lecznicze dziennie.

4. Program "Tanie wczasy" dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, realizowany jest przez cały rok, na bazie Wojskowych Zespołów i Domów Wypoczynkowych - zakładów budżetowych w Międzyzdrojach, Juracie, Solinie, Waplewie i Zakopanem.

5. Uprawnienie żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1, i członków jego rodziny do dopłaty do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", na zasadach określonych w ust. 1-4, stwierdza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej lub zaświadczenia wystawionego przez lekarza takiej jednostki, na podstawie przeprowadzonych badań, którymi objęci są żołnierze zawodowi powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa.

6. Dopłata do wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy" finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w ust. 1, pozostaje na zaopatrzeniu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy. Przepisy § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.