Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2013 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1181, z 2009 r. Nr 210, poz. 1622 oraz z 2010 r. Nr 174, poz. 1182) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Wizytacja w miejscu, o której mowa w art. 24 ust 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 65/2011", jest przeprowadzana w przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych, dla których określona we wniosku o przyznanie pomocy lub przyznana kwota pomocy:

1) wynosi co najmniej:

a) 20% maksymalnej kwoty pomocy w przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 17 i 18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", oraz w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, dla operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy,

b) 35% maksymalnej kwoty pomocy w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20 ustawy;

2) przekracza kwotę:

a) 500.000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy - w zakresie scalania gruntów, działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16 ustawy, oraz działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 19 ustawy - w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodnościekowej, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury,

b) 300.000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy - w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi,

c) 10.000 zł w przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, dla operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy.

2. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do operacji inwestycyjnych realizowanych przez lokalne grupy działania w ramach projektu współpracy, jeżeli suma kwot pomocy wynikających z wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez te lokalne grupy działania oraz przyznanych tym lokalnym grupom działania w związku z realizacją tego projektu współpracy wynosi co najmniej 10% wysokości środków przewidzianych na to działanie obliczonych łącznie dla tych lokalnych grup działania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659 oraz z 2012 r. poz. 311).

3. W przypadku działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 16a i 23 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich operacji inwestycyjnych.

4. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy, wizytacja w miejscu jest przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich operacji inwestycyjnych w zakresie kosztów założenia.

5. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, przez maksymalną kwotę pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, należy rozumieć maksymalną kwotę pomocy możliwą do otrzymania przez jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy.

6. Można odstąpić od przeprowadzenia wizytacji w miejscu w przypadku operacji, o których mowa w:

1) ust. 1-3, jeżeli ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki przyznania lub wypłaty pomocy albo że będą one realizowane niepoprawnie, jest niewielkie;

2) ust. 1-4, jeżeli operacja wchodzi w skład próby w ramach kontroli na miejscu przeprowadzanej zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 65/2011.

7. Wizytację w miejscu przeprowadza się również w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełnienia warunków przyznania lub wypłaty pomocy albo co do poprawnego realizowania operacji.".