Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.159.1257

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 uchyla się ust. 4;
2)
w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.";

3)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej "samorządową jednostką".

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa podaje, na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski, informację o upoważnieniu pracowników samorządowej jednostki, a informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez tę jednostkę.";

4)
w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;";

5)
w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) wysokość przyznanej pomocy;

2) liczbę etapów operacji;

3) zakres operacji, w tym jej cel i miejsce realizacji;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

5) terminy realizacji etapów operacji.";

6)
w § 13 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wypłaty pozostałych środków finansowych z tytułu pomocy odmawia się w drodze decyzji.";

7)
w § 14:
a)
ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę.

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa.

4. Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

1) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, w tym dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

3) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Formularz wniosku o płatność udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę.";

8)
w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem § 18a.";

9)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Pomoc podlega zwrotowi w części, jeżeli beneficjent nie spełnił warunków, o których mowa w § 16 pkt 3 lub 4, z tym że w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 16:

1) pkt 3 - zwrotowi podlega 25 % kwoty pomocy;

2) pkt 4 - zwrotowi podlega 10 % kwoty pomocy.";

10)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Jeżeli zmiany poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy wynoszą:

1) nie więcej niż 10 % tych kosztów - przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej,

2) więcej niż 10 % tych kosztów - przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty koszty uwzględnia się w wysokości:

a) faktycznie poniesionej, jeżeli na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez beneficjenta właściwy organ samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów było uzasadnione,

b) określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli na podstawie pisemnych wyjaśnień złożonych przez beneficjenta właściwy organ samorządu województwa uzna, że poniesienie wyższych kosztów nie było uzasadnione

- jednak nie wyższej niż wysokość pomocy określona w decyzji o przyznaniu pomocy.";

11)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. W przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot pomocy nie obejmuje pomocy w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadził bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik tego postępowania, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 16.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.