Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.141.1151

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W przypadku stwierdzenia występowania grzyba Synchytrium endobioticum wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem":

1) wyznacza strefę porażenia,

2) może wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia w celu ochrony sąsiadujących gruntów przed rozprzestrzenieniem się grzyba Synchytrium endobioticum

- mając w szczególności na uwadze warunki lokalne, ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów, możliwość stworzenia sztucznych granic między gruntem skażonym i sąsiadującymi gruntami oraz wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego lub środków transportu.";

2)
w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na których stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek gleby pobranych na tych gruntach lub próbek podłoża towarzyszącego roślinom uprawianym na tych gruntach.";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Wykaz powiatów wraz z ich identyfikatorami, w których stwierdzono występowanie patotypów 2 (Ch1) lub 3 (M1) grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Powiaty niewymienione w załączniku do rozporządzenia uznaje się za powiaty wolne od grzyba Synchytrium endobioticum.";

4)
uchyla się § 10;
5)
§ 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"§ 11. Ziemniaków pochodzących z powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów 2 (Ch1) lub 3 (M1) grzyba Synchytrium endobioticum, nie przemieszcza się do powiatów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 12. Roślin z korzeniami, posadzonych lub przeznaczonych do sadzenia, uprawianych na otwartym terenie, pochodzących z powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów 2 (Ch1) lub 3 (M1) grzyba Synchytrium endobioticum, nie przemieszcza się do powiatów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.";

6)
w § 14 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku przemieszczania ziemniaków lub roślin z korzeniami, posadzonych lub przeznaczonych do sadzenia, uprawianych na otwartym terenie, z nieznanego miejsca pochodzenia lub w przypadku przemieszczania tych ziemniaków lub tych roślin z powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów 2 (Ch1) lub 3 (M1) grzyba Synchytrium endobioticum, w sposób niezgodny z warunkami ich przemieszczania określonymi w § 11 i 12, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji:";

7)
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakazuje się sadzenia w gruncie oraz, z zastrzeżeniem ust. 7, wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do sadzenia w gruncie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ziemniaków innych niż ziemniaki odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu odmian albo innych niż materiały hodowlane ziemniaka, o pełnej odporności polowej i laboratoryjnej:

1) co najmniej na patotyp 1 (D1) grzyba Synchytrium endobioticum,

2) w powiatach, w których stwierdzono występowanie patotypów 2 (Ch1) lub 3 (M1) grzyba Synchytrium endobioticum, odmian odpornych także na te patotypy

- jeżeli odporność tych odmian ziemniaków albo materiałów hodowlanych ziemniaka została określona, na wniosek hodowcy lub zainteresowanego podmiotu, przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin4), a informację o odporności zamieszczono na liście odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do krajowego rejestru, publikowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - dla odmian wpisanych do tego rejestru albo w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa - dla odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian oraz dla materiałów hodowlanych ziemniaka.";

8)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
9)
uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz. 1737, z 2006 r. Nr 148, poz. 1072, z 2007 r. Nr 147, poz. 1037 oraz z 2008 r. Nr 156, poz. 975.

4) Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE PATOTYPÓW 2 (CH1) LUB 3 (M1) GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

Lp.WojewództwoPowiat wraz z identyfikatorem
1dolnośląskiewałbrzyski - 0221
2małopolskienowotarski - 1211, suski - 1215, tatrzański - 1217
3śląskieżywiecki - 2417