§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.6.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 165, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na środowisko określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 20 pkt - w przypadku inwestycji bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska;

2) 10 pkt - w przypadku inwestycji, której dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko;

3) 0 pkt - w przypadku inwestycji neutralnej pod względem wpływu na środowisko lub negatywnie wpływającej na środowisko.";

2)
uchyla się § 2;
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Punkty otrzymane w wyniku uwzględnienia kryteriów, o których mowa w § 1, sumuje się dla wszystkich kryteriów dotyczących danego rodzaju inwestycji.

2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w kolejności wymienionej w § 1.".