Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.155.1635

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 2, w formie refundacji części lub całości kosztów, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach programu SAPARD, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi", ze środków:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację programu SAPARD oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu,

2) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego wsparcia,

3) pochodzących z odsetek od środków, o których mowa w pkt 1.";

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pomoc finansowa jest udzielana ze środków:

1) przewidzianych w rocznych umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwot określonych w tych umowach,

2) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - do wysokości równowartości w złotych kwoty 105 mln euro,

3) o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 - do wysokości równowartości w złotych kwoty odsetek.

2. Równowartość, o której mowa w ust. 1, określa się w oparciu o średni kurs złotego do euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski:

1) na dzień 17 lipca 2002 r. - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) na ostatni dzień roboczy w 2003 r. - w przypadku środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 222, poz. 1866, z 2003 r. Nr 129, poz. 1177 i Nr 178, poz. 1739 oraz z 2004 r. Nr 55, poz. 537.