§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.104.975

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.