Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.120.1288

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 91, poz. 1036 i z 2000 r. Nr 8, poz. 106) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister koordynuje działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożeń biologicznych, zwłaszcza spowodowanych działalnością o charakterze terrorystycznym."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.