Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.10.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 35, poz. 186 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 43, poz. 225) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) zasady metodyczne opracowywania projektów terytorialnych planów społeczno-gospodarczych,

1b) zasady sporządzania projektów założeń do regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów tych planów oraz kontroli ich realizacji,",

b) w pkt 4 po przecinku dodaje się wyrazy: "uwzględniającej w szczególności efektywność gospodarowania czynnikami wytwórczymi oraz zdolność do samofinansowania i rozwoju",
2) w § 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) opiniuje projekty wojewódzkich planów społeczno-gospodarczych co do ich zgodności z podstawowymi celami i kierunkami polityki społeczno-gospodarczej oraz ustaleniami określonymi w narodowym planie społeczno-gospodarczym,

3b) bada zgodność projektów regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego z planem zagospodarowania przestrzennego kraju oraz w razie potrzeby podejmuje, w trybie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226), działania mające na celu doprowadzenie do ich wzajemnej zgodności."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.