§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i... - Dz.U.1985.63.327 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.63.327

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1985 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w zakresie cen:

a) opracowywanie założeń polityki cen oraz prowadzenie badań funkcjonowania systemu cen,

b) ustalanie cen urzędowych towarów i usług, ustalanie marż handlowych urzędowych oraz określanie zasad i trybu sporządzania wniosków w tych sprawach,

c) określanie zasad ustalania cen regulowanych,

d) określanie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej, a także decydowanie o nałożeniu na sprzedawcę obowiązku obniżenia ceny lub stosowania cen regulowanych,

e) określanie, na potrzeby kształtowania cen, zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych,

f) określanie zasad stosowania cen,

g) określanie zasad uwidaczniania cen w miejscach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz zasad zaokrąglania cen stosowanych w obrocie towarowym realizowanym przez jednostki gospodarki uspołecznionej,

h) prowadzenie analizy kształtowania się cen, kosztów i rentowności, a także wpływu cen na stan równowagi rynkowej,

i) inicjowanie i prowadzenie negocjacji, a także zawieranie porozumień z przedstawicielami sprzedawców środków spożycia i usług dla ludności oraz przedstawicielami konsumentów, jak również przedstawicielami sprzedawców środków produkcji i przedstawicielami ich nabywców w sprawie polityki cen na ważniejsze grupy towarów i usług,

j) sporządzanie prognoz zmian poziomu i struktury cen, programów zmian cen urzędowych oraz tworzenie systemu przepływu informacji o zmianach cen i informowanie opinii publicznej o ważniejszych problemach cen,

k) publikowanie cen urzędowych,

l) wydawanie Dziennika Urzędowego Cen;",

b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych:

a) nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zatwierdzanie ich bilansów,

b) ustalanie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe oraz zasad ich opłacania;",

2)
w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) inspekcję cen, której przedmiotem jest kontrola przestrzegania zasad ustalania i stosowania cen i marż handlowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych, a także przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej;",

3)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Do zadań izb skarbowych z zakresu cen należy:

1) ustalanie cen urzędowych towarów i usług, mających lokalne znaczenie, jeżeli towary te i usługi nie są objęte cennikami powszechnie obowiązującymi;

2) prowadzenie kontroli i analizy cen oraz marż handlowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

a) prawidłowości sporządzania kalkulacji cen, w tym kosztów, zysku, podatku obrotowego oraz dotacji przedmiotowych,

b) przestrzegania zasad ustalania cen regulowanych,

c) poziomu cen umownych oraz kosztów i rentowności wyrobów i usług, dla których są ustalane te ceny,

d) zasad stosowania cen (ze względu na szczeble obrotu towarowego, gatunki i klasy, jakość),

e) zasad uwidaczniania cen w jednostkach handlowych i usługowych oraz zaokrąglania cen;

3) decydowanie o odroczeniu wprowadzenia przez jednostkę gospodarczą zamierzonej podwyżki ceny umownej i regulowanej;

4) sporządzanie okresowych ocen stanu dyscypliny ustalania cen przez sprzedawców;

5) ustalanie nienależnych kwot podlegających zwrotowi nabywcy i kwot dodatkowych podlegających wpłaceniu do budżetu państwa;

6) prowadzenie analizy:

a) kształtowania się podaży i popytu oraz stanu równowagi na poszczególnych rynkach,

b) kształtowania się cen, kosztów produkcji poszczególnych towarów (grup towarów) i usług oraz rentowności;

7) przedstawianie Ministrowi Finansów, w wyniku dokonanej kontroli lub analizy cen, wniosków w sprawie nałożenia na sprzedawców obowiązku obniżenia ceny lub stosowania w miejsce cen umownych cen regulowanych, jeżeli sprzedawca pobiera rażąco wysoką cenę;

8) współdziałanie z innymi organami w zakresie kontroli cen, badania i kształtowania się cen i kosztów oraz w zakresie kontroli jakości wyrobów.

2. Minister Finansów określa, które izby skarbowe są właściwe w sprawach z zakresu cen, oraz ustala terytorialny zasięg ich działania w tych sprawach.";

4)
w § 6 w ust. 1 po wyrazach: "kontroli finansowej" dodaje się wyrazy: "i inspekcji cen",
5)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Do przeprowadzania inspekcji cen stosuje się odpowiednio przepisy o przeprowadzaniu kontroli finansowej oraz obowiązkach kontrolowanych jednostek."