Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z... - Dz.U.2005.219.1871 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.219.1871

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz z 1999 r. Nr 56, poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, jej przedstawiciela ustawowego lub kierownika szpitala psychiatrycznego, organ gminy właściwy zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, zwany dalej "organem", kieruje tę osobę do domu, na zasadach przewidzianych przepisami o pomocy społecznej.";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do czasu wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia o skierowaniu do domu osoby, o której mowa w ust. 1, organ zapewnia tej osobie usługi opiekuńcze.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Po otrzymaniu orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do domu organ wydaje decyzję o skierowaniu osoby do domu odpowiedniego typu. Wydanie takiej decyzji nie wymaga złożenia wniosku o skierowanie do domu oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.";

4)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli z wnioskiem o skierowanie do domu osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, wystąpił do sądu opiekuńczego organ, wskazuje on niezwłocznie dom do którego kieruje tę osobę.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Decyzję o umieszczeniu w domu osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, wydaje się niezwłocznie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.";

5)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli kierowana do domu osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, jest samotna, organ zawiadamia Policję o konieczności zabezpieczenia mienia tej osoby do czasu ustanowienia kuratora.";

6)
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ stwierdza wygaśnięcie decyzji o skierowaniu osoby do domu oraz o odpłatności za pobyt w domu. Osoba ta może ubiegać się o przyjęcie do domu w trybie przewidzianym przepisami ustawy o pomocy społecznej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.