Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1632

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 107, poz. 893) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 30% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).