Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1964 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1 i z 1964 r. Nr 41, poz. 277) zarządza się, co następuje:
Przepis § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 60, poz. 298, z 1962 r. Nr 67, poz. 331 i z 1963 r. Nr 8, poz. 46) otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Opłata skarbowa od rachunków lub innych dokumentów stwierdzających sprzedaż rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne oraz nie będąca podmiotami gospodarki uspołecznionej osoby prawne, jeżeli sprzedawcą jest osoba nie trudniąca się wytwarzaniem lub sprzedażą zbywanych rzeczy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego - wynosi od sumy należności, gdy przedmiotem sprzedaży są:

1) lekarstwa oraz artykuły spożywcze z wyjątkiem napojów spirytusowych

5%,

2) inne przedmioty 10%.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w wypadkach sprzedaży:

1) rzeczy używanych: odzieży, obuwia, bielizny, konfekcji, pościeli, przedmiotów osobistego użytku, gospodarstwa domowego i urządzenia mieszkania,

2) używanych maszyn i innych używanych przedmiotów, stanowiących urządzenie (inwentarz) przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych albo służących do wykonywania zawodu,

3) środków transportowych,

4) towarów - z wyjątkiem lekarstw - państwowym i spółdzielczym przedsiębiorstwom, upoważnionym do prowadzenia skupu i sprzedaży towarów bądź sprzedaży za pośrednictwem uspołecznionych sklepów komisowych.

3. Opłata skarbowa od rachunków stwierdzających bądź sprzedaż rzeczy ruchomych, bądź świadczenie usług w obrocie handlowym, wydawanych przez osoby trudniące się wytwarzaniem lub sprzedażą zbywanych rzeczy lub świadczeniem usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, wynosi - jeżeli suma rachunku przekracza 100 zł 0,2%.

4. Na równi z rachunkami, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, traktuje się pokwitowania stwierdzające otrzymanie należności za sprzedane rzeczy ruchome lub świadczone usługi.

5. Wolne są od opłaty skarbowej wymienionej w ust. 3 rachunki stwierdzające należność za wykonanie świadczeń podlegających przepisom o podatku od wynagrodzeń, rachunki na sumę do 100 zł oraz dowody wewnętrzne zastępujące rachunki".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.