Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.16.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lutego 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawa - ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,"

b) skreśla się pkt 5;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności, tworzone są rezerwy w ciężar funduszu pomocowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, tworzone są rezerwy w ciężar tego funduszu.

3. Rezerwy na należności zagrożone inne niż określone w ust. 1 i 2 tworzone są w ciężar pozostałych kosztów działalności Funduszu.";

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy: statutowego, zapasowego, pomocowego, restrukturyzacji banków spółdzielczych i funduszu z aktualizacji wyceny,"

b) w pkt 8 wyrazy "w pozycji VIII" zastępuje się wyrazami "w pozycji IX";
5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Przepisy § 1 pkt 3-5 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

BILANS

Aktywa

I. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym

3. Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych

4. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

5. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

II. Należności od instytucji finansowych

1. Należności od banków z tytułu:

a) obowiązkowych wpłat na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych

b) naliczeń składek rocznych na fundusz pomocowy

c) udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego

d) udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

e) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

f) nabytych wierzytelności

2. Należności od pozostałych instytucji finansowych

III. Należności od budżetu państwa

IV. Pozostałe należności i roszczenia

V. Papiery wartościowe

1. Dłużne papiery wartościowe:

a) emitentów państwowych

b) innych emitentów

2. Akcje i udziały:

a) w instytucjach finansowych

b) w pozostałych jednostkach

VI. Wartości niematerialne i prawne

VII. Rzeczowy majątek trwały

VIII. Inne aktywa

IX. Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywów

Pasywa

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania wobec syndyka masy upadłości z tytułu wypłat w ramach systemów gwarantowania środków

2. Pozostałe zobowiązania

II. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

III. Rezerwy

1. Rezerwy na ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami

2. Rezerwy na ryzyko związane z udzielonymi poręczeniami

3. Inne rezerwy na ryzyko

IV. Fundusz statutowy

V. Fundusz zapasowy

VI. Fundusz pomocowy

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

2. Fundusz pomocowy wykorzystany

VII. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany

VIII. Fundusz z aktualizacji wyceny

IX. Fundusze specjalne i inne pasywa

X. Wynik finansowy

1. Zysk (wartość dodatnia)

2. Strata (wartość ujemna)

Suma pasywów

Pozycje pozabilansowe

1. Zobowiązania warunkowe z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń

b) pozostałe zobowiązania

2. Należności warunkowe:

a) z tytułu wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości

b) pozostałe należności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wynik finansowy (zysk/strata)

II. Korekta o pozycje

1. Amortyzacja

2. Rezerwy na należności zagrożone, tworzone w ciężar kosztów

3. Inne rezerwy tworzone w ciężar kosztów działalności Funduszu

4. Zmiana stanu należności i roszczeń

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych

6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

7. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

8. Pozostałe pozycje

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

III. Nabycie/Sprzedaż bonów skarbowych, bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, obligacji

IV. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu pomocowego

V. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

VI. Nabyte/Zbyte wierzytelności

VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki

VIII. Pozostałe pozycje

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I±II±III±IV±V±VI±VII±VIII)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Zmiana stanu funduszu statutowego

II. Zmiana stanu funduszu pomocowego

III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

IV. Zaciąganie/Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek bankowych

V. Zapłacone/Zwrócone odsetki

VI. Pozostałe pozycje

VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I±II±III±IV±V±VI)

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)

E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego

F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)