Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.25.155

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 stycznia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661, z 2006 r. Nr 231, poz. 1687 oraz z 2008 r. Nr 160, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się ust. 2;
2)
uchyla się § 4 i 5;
3)
w § 6:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b)
uchyla się ust. 2;
4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ceny świadczeń ustala się w wyniku negocjacji ze świadczeniodawcami, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) koszty przedstawiane przez świadczeniodawców, uwzględniające koszty przygotowania i wykonania świadczenia;

2) informacje dotyczące kosztów świadczeń będące w dyspozycji ministra;

3) ceny świadczeń określone w umowach zawartych w dwóch poprzednich latach.";

5)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, po przedstawieniu i zaakceptowaniu faktur za udzielone świadczenia oraz rozliczeń sporządzonych według wzoru i w terminach określonych w umowie.

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.";

6)
uchyla się § 10;
7)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia składa ministrowi sprawozdania z oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, do dnia 30 czerwca - za poprzedni rok kalendarzowy.";

8)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
9)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Umowy zawarte na 2009 r. na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte, z tym że umowy zawarte na świadczenia, o których mowa w załączniku nr 1 w lp. 10-13 i 16 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, realizowane są na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r.
Do rozliczania i przekazywania środków publicznych za świadczenia udzielone w miesiącu, w którym weszło w życie niniejsze rozporządzenie, stosuje się dotychczasowe przepisy.
Przepisy § 1 pkt 8 i 9 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2009 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SĄ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z CZĘŚCI POZOSTAJĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Lp.Świadczenie wysokospecjalistyczne
1Przeszczepienie autologicznego szpiku
2Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA
3Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego
4Przeszczepienie wątroby
5Przeszczepienie nerki
6Przeszczepienie nerki i trzustki
7Przeszczepienie serca
8Przeszczepienie płuca
9Przeszczepienie serca i płuca
10Przeszczepienie trzustki
11Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych
12Przeszczepienie komórek przytarczyc
13Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
14Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
15Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
16Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca
17Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
18Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.Świadczenie

wysokospecjalistyczne

Zakres udzielania świadczenia wysokospecjalistycznego
123
1Przeszczepienie autologicznego szpikuŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

2) hospitalizację pacjenta;
3) opracowanie materiału przeszczepu i przygotowanie go do przeszczepienia;
4) wykonanie zabiegu przeszczepienia autologicznego szpiku lub autologicznych komórek krwiotwórczych z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
5) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
6) ocenę wyników;
7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje mobilizacji komórek krwiotwórczych, ich pobrania i przechowywania do czasu przeszczepienia.
2Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLAŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

2) hospitalizację biorcy i ewentualną hospitalizację dawcy;
3) pobranie komórek krwiotwórczych, opracowanie materiału przeszczepu i przygotowanie go do przeszczepienia;
4) wykonanie zabiegu przeszczepienia allogenicznego szpiku lub allogenicznych komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
5) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
6) ocenę wyników;
7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
3Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnegoŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia i wykonania niezbędnych badań specjalistycznych;

2) hospitalizację biorcy;
3) pozyskanie jednego z trzech wykorzystywanych w tej procedurze materiałów transplantacyjnych: szpiku lub regenerujących się komórek krwi obwodowej lub krwi pępowinowej w ilości niezbędnej do transplantacji, także we współpracy z innymi ośrodkami przeszczepowymi lub podmiotami prowadzącymi rejestry szpiku lub banki komórek i tkanek;
4) wykonanie zabiegu przeszczepienia allogenicznego szpiku lub allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
5) leczenie pacjenta w ośrodku przeszczepowym w okresie do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
6) ocenę wyników;
7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje poszukiwania dawców.
Świadczenie dotyczy dawcy niespokrewnionego oraz dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA, w tym dawcy haploidentycznego.
4Przeszczepienie wątrobyŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie wątroby;
4) transport i przechowywanie wątroby lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
7) przygotowanie dawcy i pobranie części wątroby od dawcy żywego wraz z leczeniem dawcy po zabiegu lub nawiązanie odpowiedniej współpracy z ośrodkiem dawcy (w przypadku przeszczepienia od żywego dawcy);
8) wykonanie zabiegu przeszczepienia wątroby z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
10) ocenę wyników;
11) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
5Przeszczepienie nerkiŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie nerek;
4) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie dawcy i pobranie nerki wraz z leczeniem dawcy po zabiegu lub nawiązanie odpowiedniej współpracy z ośrodkiem pobierającym nerkę od żywego dawcy;
7) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
8) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
10) ocenę wyników;
11) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.
6Przeszczepienie nerki i trzustkiŚwiadczenie obejmuje:

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie nerki i trzustki;
4) transport i przechowywanie nerki oraz trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
7Przeszczepienie sercaŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie serca;
4) transport i przechowywanie serca lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia serca z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
8Przeszczepienie płucaŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie płuca lub płuc;
4) transport i przechowywanie płuca lub płuc lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu bądź narządów do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia płuca lub płuc z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
9Przeszczepienie serca i płucaŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie serca i płuca;
4) transport oraz przechowywanie serca i płuca lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia serca i płuca z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
10Przeszczepienie trzustkiŚwiadczenie obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie trzustki;
4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
11Przeszczepienie komórek wysp trzustkowychŚwiadczenie obejmuje:

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie trzustki;
4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie trzustki lub pobranie fragmentu trzustki od przyszłego biorcy w celu wyizolowania wysp trzustkowych, także we współpracy z innymi podmiotami;
5) typowanie tkankowe;
6) wyizolowanie komórek wysp trzustkowych i hodowla komórek, także we współpracy z innymi podmiotami;
7) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia;
8) wykonanie zabiegu przeszczepienia komórek wysp trzustkowych z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
10) ocenę wyników;
11) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
12Przeszczepienie komórek przytarczycŚwiadczenie obejmuje:

1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;

2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie przytarczyc;
4) transport i przechowywanie przytarczyc lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie przytarczyc lub wypreparowanie przytarczyc z wola tarczycowego usuniętego razem z przytarczycami od przyszłego biorcy w celu wyizolowania komórek przytarczyc, także we współpracy z innymi podmiotami;
5) typowanie tkankowe;
6) wyizolowanie komórek przytarczyc i hodowla komórek, także we współpracy z innymi podmiotami;
7) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia;
8) wykonanie zabiegu przeszczepienia komórek przytarczyc z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
9) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
10) ocenę wyników;
11) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia.
Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców.
13Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionkówŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;

2) znieczulenie ogólne;

3) wideotorakoskopowe wykonanie ablacji z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających intensywnej terapii (do ukończenia 1,5 doby po zabiegu);
5) ocenę wyników.
14Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczychŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;

2) znieczulenie ogólne;

3) wykonanie zabiegu bez użycia krążenia pozaustrojowego;

4) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym bez użycia produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych lub zabieg z użyciem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o wartości znacznie mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

5) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym z użyciem zastawki mechanicznej;
6) wykonanie zabiegu w krążeniu pozaustrojowym z użyciem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o wartości znacznie większej od wartości zastawki mechanicznej;
7) zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem przeszczepu biologicznego lub syntetycznego;
8) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających intensywnej terapii (do ukończenia 2,5 doby po zabiegu);
9) ocenę wyników.
15Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowymŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;

2) znieczulenie ogólne;

3) krążenie pozaustrojowe;

4) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie bez zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych lub z użyciem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o wartości niższej od wartości zastawki mechanicznej;
5) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej;
6) wykonanie zabiegu na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek mechanicznych lub innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek mechanicznych oraz wszystkich reoperacji dzieci do lat 18 (z wyjątkiem ASD), a także zabiegi trombendarterektomii płucnej u chorych z przewlekłą zatorowością płucną (zestaw do krążenia pozaustrojowego nie jest uwzględniany w cenie zastosowanych środków technicznych);
7) wykonanie zabiegu na sercu lub aorcie z zastosowaniem zastawek mechanicznych lub innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych o łącznej wartości przekraczającej wartość dwóch zastawek mechanicznych;
8) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających intensywnej terapii (do ukończenia 1,5 doby po zabiegu);
9) ocenę wyników.
16Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek sercaŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny lub na salę spełniającą warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej;

2) znieczulenie ogólne;
3) przezskórne lub przezkoniuszkowe wszczepienie zastawki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
4) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających intensywnej terapii (do ukończenia 1,5 doby po zabiegu);
5) ocenę wyników.
17Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykającychŚwiadczenie obejmuje:

1) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na salę spełniającą warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej;

2) znieczulenie ogólne pacjenta;

3) cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne;
4) wykonanie zabiegu naprawczego o charakterze leczenia ostatecznego lub paliatywnego przy użyciu koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
5) wykonanie zabiegu zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych;
6) rejestrację przebiegu zabiegu;
7) monitorowanie echokardiograficzne przebiegu zabiegu;
8) bezpośrednią ocenę efektu hemodynamicznego i anatomicznego wykonanego zabiegu;
9) opis zabiegu.
Świadczenie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta sali spełniającej warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej.
18Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komoramiŚwiadczenie obejmuje:

1) ocenę kliniczną, wykonanie niezbędnych badań specjalistycznych i kwalifikację pacjenta do zastosowania mechanicznego wspomagania krążenia;

2) przygotowanie pacjenta do chwili przekazania na blok operacyjny z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;
3) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;
4) znieczulenie ogólne;
5) krążenie pozaustrojowe;
6) wykonanie zabiegu wszczepienia systemu sztucznych pozaustrojowych komór serca z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, mechaniczne wspomaganie krążenia oraz wymianę komór;
7) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających intensywnej terapii przez cały okres wspomagania;
8) badania specjalistyczne mające na celu ocenę stanu pacjenta podczas wspomagania oraz pozwalające na wybór trybu zakończenia wspomagania (planowe wszczepienie układu wspomagania lub przeszczepienie serca);
9) zakończenie świadczenia - wykonanie zabiegu wyszczepienia układu wspomagania lub procedura przeszczepienia serca;
10) ocenę wyników.