Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.166.1124

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1280) w § 25 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny, publicznym środkiem transportu na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1, albo ryczałt w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne - w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu według taryfy pospiesznej; w przypadku gdy na danej trasie lub jej odcinku brak jest połączeń kolejowych - w wysokości ceny biletu za przejazd środkiem publicznego transportu autobusowego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.