§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.166.1124

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2010 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1280) w § 25 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny, publicznym środkiem transportu na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1, albo ryczałt w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne - w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu według taryfy pospiesznej; w przypadku gdy na danej trasie lub jej odcinku brak jest połączeń kolejowych - w wysokości ceny biletu za przejazd środkiem publicznego transportu autobusowego.".