Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.55.278

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 października 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.

Na podstawie art. 64 ust. 4 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97), art. 23 ust. 4 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98), art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 6) oraz art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1959 r. Nr 12, poz. 70) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 20, poz. 103) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:

"d) o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników,

e) o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin,";

2)
w § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dzieci, wnuki i rodzeństwo, na które wypłacane są dodatki do rent, a jeżeli chodzi o dzieci, wnuki i rodzeństwo rencistów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. d) i e), jeśli spełniają warunki wymagane do przyznania renty rodzinnej".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.