Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1914

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 oraz z 2014 r. poz. 1440) w załączniku nr 1:
1)
w części IV:
a)
w ust. 2:
-
pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

"35) FT3;

36) FT4;",

-
dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

1) 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;

2) 88.717 USG ślinianek;

3) 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;

4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);

5) obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).",

c)
uchyla się ust. 9;
2)
w części V w ust. 1 w pkt 1.1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej - przyjmujący deklarację wyboru świadczeniobiorców,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).