§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.353

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2012 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":
a)
dodaje się pozycje:
03.902Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.903Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
b)
dodaje się pozycje:
86.083Założenie pompy baklofenowej
86.084Usunięcie pompy baklofenowej
c)
dodaje się pozycję:
99.974Uzupełnienie pompy baklofenem
d)
uchyla się pozycję:
brak koduPodawanie baclofenu pompą infuzyjną w przypadku, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna
2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się lp. 26 w brzmieniu:
26.Wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne

03.903 Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia 86.083 Założenie pompy baklofenowej 99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem

Wymagania formalneOddział szpitalny o profilu: neurochirurgia.
PersonelLekarze: równoważnik co najmniej 3 etatów - lekarz specjalista neurochirurgii, posiadający potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu leczenia dokanałowego baklofenem.
Organizacja udzielania świadczeń1) w lokalizacji:

a) OAiIT lub OAiIT dla dzieci,

b) oddział lub zakład rehabilitacji (również dla dzieci);

2) w miejscu: wyposażenie do wszczepiania i do obsługi pompy baklofenowej;

3) całodobowa dostępność lekarza leczącego dokanałowym podawaniem baklofenu.

Zapewnienie realizacji badań1) TK,

2) RM,

3) RTG,

4) USG,

5) badania laboratoryjne, w tym mikrobiologiczne, obejmujące co najmniej pobranie materiału

- w lokalizacji.

Pozostałe wymagania1. Do leczenia kwalifikuje się pacjenta spełniającego łącznie poniższe warunki:

1) ciężka, obustronna i przewlekła, trwająca co najmniej 12 miesięcy spastyczność kończyn (w przypadku pacjenta operowanego, czas od operacji wynosi co najmniej 12 miesięcy);

2) spastyczność kończyn występuje w przebiegu:

a) stwardnienia rozsianego z oceną w rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzkiego (skala EDSS - Expanded Disability Status Scale) co najmniej 4,5,

b) dziecięcego porażenia mózgowego,

c) naczyniopochodnego uszkodzenia pnia mózgu i rdzenia z głębokim niedowładem czterokończynowym,

d) pourazowego uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego z tetraparezą lub paraparezą;

3) spastyczność kończyn utrzymuje się pomimo zgodnego z aktualną wiedzą medyczną leczenia farmakologicznego (po wyczerpaniu się wszystkich możliwych opcji leczenia farmakologicznego);

4) stopień nasilenia spastyczności znacznie ogranicza możliwość samoobsługi, możliwość rehabilitacji i istotnie pogarsza jakość życia;

5) spastyczność w skali Ashwortha ≥ 3 lub obecność bolesnych skurczów mięśniowych, powodująca trudności z samodzielnym poruszaniem się oraz wykonywaniem podstawowych czynności życiowych (mycie się, jedzenie, ubieranie);

6) wiek powyżej 4 lat;

7) rozwój tkanki podskórnej brzucha pozwalający na wszczepienie pompy;

8) pozytywny wynik testu baklofenowego - próbnego dooponowego wstrzyknięcia baklofenu przez nakłucie lędźwiowe;

9) zachowana drożność przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego;

10) stabilny stan ogólny;

11) dobre rokowanie poprawy funkcji ruchowych i możliwości samopielęgnacyjnych po ograniczeniu spastyczności;

12) motywacja i gotowość współpracy pacjenta i jego rodziny lub opiekunów z zespołem leczącym.

2. Przeciwwskazania do założenia pompy baklofenowej:

1) ostry lub przewlekły stan zapalny;

2) w wywiadzie alergia lub nadreaktywność na baklofen;

3) ciąża lub okres karmienia piersią;

4) okres menopauzy;

5) stan po udarze krwotocznym mózgu;

6) ostra lub przewlekła niewydolność nerek;

7) niewydolność wątroby;

8) choroby przewodu pokarmowego;

9) brak motywacji i współpracy ze strony pacjenta i jego rodziny lub opiekunów z zespołem leczącym;

10) zbyt mała grubość tkanki podskórnej;

11) lekooporna padaczka;

12) obecność utrwalonych przykurczów kończyn.

3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów po wszczepieniu pompy baklofenowej dostępny za pomocą aplikacji internetowej.