Zm.: rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.131.1093

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 224, poz. 2271 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 299,0363 ha, położone na terenach miast: Suwałki, Ełk i Grajewo oraz gmin: Suwałki i Gołdap, w tym: 10,9343 ha położonych na terenie miasta Grajewo - obszar Grajewo, przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.";

2)
w szczegółowym opisie granic i terenu suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
a)
opis granic i terenu obszaru Ełk otrzymuje brzmienie:

"Obszar Ełk

Położony jest na terenie miasta Ełk w obrębie ewidencyjnym II i podzielony torowiskiem Ełckiej Kolei Wąskotorowej na dwa kompleksy.

Kompleks I

Część 1

Granica biegnie od punktu 203.63-311 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2754/15 przy ul. Przemysłowej (działka 2448/1) w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 203.63-342, 203.63-341, 2.63-3505, 2.63-339, 2.63-3510, 2.63-296, 2.63-3630, 2.63-287, 2.63-286, 2.63-10, 2.63-9, 2.63-8, 2.63-7, 2.63-6, 2.63-5 do punktu 2.58-662, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 2.58-677. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 2.58-678, 2.58-2086, 2.58-679, 2.58-2087, 2.63-34, 2.63-59, 2.63-35, 2.63-213, 2.63-36, 2.63-37, 2.63-258, 2.63-38 dochodzi do punktu 2.63-20 położonego przy ul. Ciepłej (działka 2163/2). Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ul. Ciepłej przez punkty: 2.63-20, 2.63-18, 2.63-32, 2.63-33, 2.63-272 do punktu 2.64-23 położonego u zbiegu ulic Ciepłej i Przemysłowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Przemysłowej przez punkty: 2.64-24, 2.63-3532, 2.63-319, 2.63-3526, 2.63-317, 2.63-3770, 2.63-315, 2.63-3523, 2.63-314, 2.63-320, 2.63-3509, 2.63-316, 2.63-334, 2.63-313, 2.63-312 do punktu 203.63-311, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Granica biegnie od punktu 2.59-134, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2753/24 przy ul. Przemysłowej w pobliżu wiaduktu PKP, wzdłuż ul. Przemysłowej (działka 2448/1) w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 2.59-163, 2.59-162, 2.59-161, 2.59-216, 2.59-160, 2.59-203, 2.59-159, 2.64-5, 2.64-620, 2.64-4, 2.64-10 do punktu 2.64-647. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i dalej biegnie łamiąc się pod kątem prostym w kolejnych punktach: w punkcie 2.64-646 na południowy zachód, w punkcie 2.64-645 na południowy wschód, w punkcie 2.64-648 na wschód i w punkcie 2.64-619 ponownie zawraca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 2.64-27 dochodzi do punktu 2.64-597, który położony jest u zbiegu ulic Przemysłowej i Strefowej. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Strefowej (działka 2753/37) przez punkty: 2.64-578, 2.64-579, 2.64-580, 2.64-581, 2.64-582, 2.64-583 do punktu 2.64-584. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ul. Handlowej (działka 2753/7) przez punkty: 2.64-585, 2.64-586, 2.64-587, 2.64-588, 2.64-589, 2.64-590, 2.64-591, 2.64-592 do punktu 2.64-593, który stanowi skrzyżowanie ulic Handlowej i Ciepłej (działka 2163/2). Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Ciepłej przez punkty: 2.63-3568, 2.63-3566, 2.63-28, 2.63-31, 2.63-3563, 2.63-15, 2.63-17, 2.63-19, 2.63-21, 2.63-23, 2.63-3560, 2.63-25 do punktu 2.63-29, który stanowi skrzyżowanie ulic Ciepłej i Okrężnej (działka 2753/1). Stąd skręca na wschód i biegnie pomiędzy działką 2163/17 (Ciepłownia CIII) a jezdnią ul. Okrężnej do punktu 2.59-90, gdzie skręca na północ i biegnie przez punkty: 2.58-2089, 2.58-676, dochodząc do bocznicy kolejowej, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ww. bocznicy przez punkty: 2.58-672, 2.59-156, 2.59-145, 2.59-184, 2.59-2327, 2.59-2326 do punktu 2.59-2387 położonego przy ul. Strefowej (działka 2846/8). Tu skręca na północ i wschodnią stroną pasa drogowego ul. Strefowej przez punkty: 2.59-2385, 2.59-2376, 2.59-2377, 2.59-2378, 2.59-2379, 2.59-2380, 2.59-2381, 2.59-2382, 2.59-2365 dochodzi do Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie skręca na wschód do punktu 2.59-96. Dalej biegnie wzdłuż działki 2846/6 do punktu 2.59-2384, położonego na granicy działki 2161/10 i dalej po jej granicy przez punkty: 2.59-2386, 2.59-213, 2.59-138, 2.59-137, 2.59-136, 2.59-135 dochodzi do punktu 2.59-134, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Granica biegnie od punktu 2.59-82 położonego na północno-zachodniej stronie wiaduktu Ełckiej Kolei Wąskotorowej w kierunku zachodnim wzdłuż torowiska EKW (działka 1311) przez punkty: 2.59-117, 2.59-116, 2.59-115, 2.59-114, 2.59-73, 2.59-234, 2.59-109, 2.59-108, 2.59-105, 2.59-104, 2.59-102, 2.59-101, 2.59-98, 2.59-95, 2.59-245, 2.59-243, 2.59-93, 2.59-91, 2.58-539, 2.58-538, 2.58-148, 2.58-537, 2.58-2248, 2.58-531, 2.58-530 do punktu 2.58-2254. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Krzemowej (działka 2765) przez punkty: 2.58-2253, 2.58-2252 do punktu 2.58-2251. Tu skręca ponownie na zachód do punktu 2.58-2406, a następnie na północ i przez punkty: 2.58-2405, 2.58-2404, 2.58-2403, 2.58-2075, 2.58-2256, 2.58-2260 dochodzi do punktu 2.53-3898. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 2.54-1230 do punktu 2.54-1411 położonego na ul. Stalowej (działka 2761), po czym załamuje się w kierunku północnym do punktu 2.54-814, gdzie skręca na wschód i przez punkty: 2.54-954, 2.54-955, 2.54-704, 2.54-655, 2.54-652, 2.54-1255, 2.54-651, 2.54-648 dochodzi do punktu 2.54-647. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 2.54-646, 2.54-1156 dochodzi do punktu 2.54-645, gdzie załamuje się na południe i, biegnąc przez punkty: 2.54-790, 2.54-792, 2.54-1391, 2.54-1258, dochodzi do punktu 2.54-963 położonego po północnej stronie ul. Krzemowej. Następnie, przecinając ul. Krzemową, przechodzi przez punkty: 2.54-804, 2.54-662, 2.54-679 i dochodzi do punktu 2.54-680. Tu skręca na zachód i przez punkt 2.54-968 dochodzi do punktu 2.54-683, gdzie ponownie skręca na południe i przez punkt 2.54-1128 dochodzi do punktu 2.59-43. Tu zmienia kierunek na zachód i przez punkty: 2.59-42, 2.59-44, 2.59-45, 2.59-35 dochodzi do punktu 2.59-46, położonego po południowej stronie ul. Krzemowej, gdzie ponownie skręca na południe i dochodzi do punktu 2.59-47. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty: 2.59-48, 2.59-41 dochodzi do punktu 2.59-40, skąd załamuje się w kierunku północnym i przez punkty: 2.59-39, 2.59-38 dochodzi do punktu 2.59-65. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki 2111/4 przez punkty: 2.59-246, 2.59-64 do punktu 2.59-1, w którym załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Przemysłowej (działka 2085) przez punkty: 2.59-2363, 2.59-2349, 2.59-2360, 2.59-2346, 2.59-81, 2.59-239, 2.59-86, 2.59-226, 2.59-2345 do punktu 2.59-82, od którego rozpoczęto opis.",

b)
na końcu dodaje się opis granic i terenu obszaru Grajewo w brzmieniu:

"Obszar Grajewo

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 10,9343 ha - działka 3301/17, położona w obrębie ewidencyjnym Grajewo.

Granica biegnie od punktu 11.60-113 położonego przy ul. Wiórowej wzdłuż wewnętrznej drogi zakładowej Pfleiderer Grajewo S.A. w kierunku północno-wschodnim do punktu 11.60-114. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-120, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 11.60-119. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 11.60-118, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i, biegnąc wzdłuż południowej strony drogi zakładowej, dochodzi do punktu 11.60-116. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-117 położonego na granicy obrębu ewidencyjnego Grajewo i Elżbiecin, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i po granicy obrębów ewidencyjnych Grajewo i Elżbiecin przez punkty: 6404, 11.60-19, 11.60-20, 11.60-111 dochodzi do punktu 11.60-112 położonego po wschodniej stronie ul. Wiórowej. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Wiórowej do punktu 11.60-113, od którego rozpoczęto opis.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.