Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.56.335

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 października 1989 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 183) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 28, poz. 138, z 1988 r. Nr 14, poz. 105, z 1989 r. Nr 47, poz. 257 i Nr 50, poz. 295) w § 12 w ust. 4b dodaje się na końcu wyrazy "a od dnia 1 września 1989 r. - dodatkowo o kwotę 23.700 zł miesięcznie".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.