Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 323) w § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dodatkowych wypłat dla nauczycieli w szkołach i placówkach w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi w tych szkołach i placówkach studenckie praktyki zawodowe - nauczycielskie."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.