Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.45.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8, Nr 19, poz. 68 i Nr 27, poz. 111) oraz art. 138 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183 oraz z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 19, poz. 145, Nr 31, poz. 214 i Nr 35, poz. 228), w związku z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu (Dz. U. Nr 5, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 skreśla się wyrazy: "bialskopodlaskiego,", "chełmskiego," "lubelskiego," oraz "i zamojskiego", a po wyrazie "suwalskiego" przecinek zastępuje się spójnikiem "i";
2) w § 3:
a) w pkt 2 po wyrazie, "w Katowicach" dodaje się wyrazy: "z siedzibą w Gliwicach",
b) w pkt 3 skreśla się wyraz "tarnobrzeskiego" oraz przecinek po wyrazie "rzeszowskiego",
c) dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie - dla obszaru województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego,"

d) dotychczasowe pkt 4 i 5 otrzymują oznaczenia 5 i 6.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1983 r.