Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych. - Dz.U.2003.33.274 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.33.274

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych (Dz. U. Nr 58, poz. 536) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych:

1) Marszałka Polski i generała (admirała) - 4.175,0 zł,

2) generała broni (admirała floty) - 4.060,0 zł,

3) generała dywizji (wiceadmirała) - 3.348,0 zł,

4) generała brygady (kontradmirała) - 2.708,0 zł,

5) pułkownika (komandora) - 1.885,0 zł,

6) podpułkownika (komandora porucznika) - 1.136,0 zł,

7) majora (komandora podporucznika) - 1.056,0 zł,

8) kapitana (kapitana marynarki) - 1.010,0 zł,

9) porucznika (porucznika marynarki) - 903,0 zł,

10) podporucznika (podporucznika marynarki) - 881,0 zł,

11) chorążych - 813,0 zł,

12) podoficerów - 616,0 zł.".

Stawki uposażenia określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.