Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.29.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. z 1988 r. Nr 15, poz. 110) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 2-zmianowym:

1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 25% należnego podatku,

2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tego systemu w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 10% kwoty wolnej od podatku.

2. W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie 3-zmianowym, 4-zmianowym i ciągłym:

1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 50% należnego podatku,

2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń w celu ustalenia podatku pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 20% kwoty wolnej od podatku."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 1988 r.