Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278, z 1986 r. Nr 47, poz. 232, z 1987 r. Nr 16, poz. 97 i Nr 27, poz. 152 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 10, poz. 78 i 80) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. W jednostkach gospodarczych, w których praca jest zorganizowana w systemie ciągłym, 4-zmianowym i 3-zmianowym:

1) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 1 i 2, kwotę należnego podatku pomniejsza się o procent równy procentowemu udziałowi liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 50% należnego podatku,

2) stosujących zasadę ustalania kwoty wolnej od podatku zgodnie z § 3 ust. 3, kwotę wynagrodzeń, w celu ustalenia podatku, pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 20% kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku pomnożonej przez wskaźnik udziału liczby zatrudnionych według tych systemów w ogólnej liczbie zatrudnionych; pomniejszenie to nie może jednak przekraczać 10% kwoty wolnej od podatku."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń za okres od dnia 1 kwietnia 1988 r.