§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.10.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  4.
W terminie do dnia 30 kwietnia 1988 r., w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego:
1)
Minister Rynku Wewnętrznego - określi zakres usług bytowych,
2)
Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - określi zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa,

o których mowa w § 7 ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.