Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.31.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 32, poz. 140, Nr 49, poz. 225, Nr 56, poz. 276, Nr 73, poz. 364, Nr 77, poz. 389 i Nr 86, poz. 437 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 36) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
Lp.Kod CN, dział, sekcjaNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku obrotowego w % wartości celnej powiększonej o cło
5"ex 2710 002) Paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe, z wyjątkiem

paliw do silników lotniczych

180

nie mniej niż 7,6 mln zł/t

z czego:
a) etylina 94 zakupiona

bezpośrednio u producentów

zagranicznych

180

nie mniej niż 7,2 mln zł/t

b) benzyny bezołowiowe160

nie mniej niż 6,5 mln zł/t

ex 2710 003) Oleje napędowe do silników,

oleje opałowe lekkie i inne

90

nie mniej niż 3,8 mln zł/t"

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1993 r.