Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.65.434

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 112, poz. 762) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Zdrowie - w wysokości nieprzekraczającej 450 zł na jedną osobę korzystającą z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, świadczonych przez państwowy zakład budżetowy "Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia".".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.