Zm.: rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.5.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 i z 1974 r. Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste (Dz. U. z 1975 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 45, poz. 235 oraz z 1979 r. Nr 11, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Terenowe organy administracji państwowej mogą podwyższyć cenę sprzedaży lokalu w budynkach z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną o 10-20% w zależności od położenia budynku w mieście.";

2)
w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 31 grudnia 1985 r. zwalnia się właścicieli lokali w domach wielomieszkaniowych od obowiązku wpłaty 1% opłaty rocznej od wartości lokalu z tytułu ponoszenia kosztów remontów kapitalnych.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r.

Kategoria miastaKlasyfikacja budynków i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokali w zł
budynki bez wody bieżącej lub ustępu w lokalubudynki z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz następującymi urządzeniami technicznymi:
centralne ogrzewanie i gazogrzewanie piecowe z instalacją gazową lub centralne ogrzewanie bez gazuogrzewanie piecowe
12345
powyżej 200 tys. mieszkańców5.0006.0005.6005.400
od 50 do 200 tys. mieszkańców4.4005.7005.3004.800
poniżej 50 tys. mieszkańców4.0004.8004.4004.200

Objaśnienia:

1. Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej nie obejmują działek.

2. Dodatek za windę - do każdej z powyższych cen dolicza się 200 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale położone powyżej parteru.

3. Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej w domach o konstrukcji mieszanej (ściany murowane, stropy drewniane) obniża się o 15%, a o konstrukcji nietrwałej (drewno - mur pruski) - o 30%.".

Ustalonych w § 1 cen sprzedaży domów i lokali nie stosuje się w sprawach, w których ostateczna decyzja o sprzedaży została wydana przed wejściem w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1980 r.