Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, z 2010 r. Nr 257, poz. 1728 oraz z 2013 r. poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące pomocy udzielanej na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198) sporządza się i przekazuje w terminie 45 dni od dnia udzielenia pomocy.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Instrukcji sporządzenia sprawozdania w części Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe w tabeli po wierszu
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa2.21

dodaje się wiersz w brzmieniu:

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2.22
§  2. Przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.