§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.999

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.