§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.999

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz. U. Nr 9, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 1 wyrazy "kierownika urzędu rejonowego" zastępuje się wyrazami "starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej,"
b)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2a, oraz o ewentualnych obciążeniach hipotecznych tych nieruchomości.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli wartość pozostawionych nieruchomości przewyższa 100.000 zł, do wniosku należy dołączyć operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości, zgodnie z przepisami § 8-11.";

2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku, stwierdza, w drodze decyzji, wartość pozostawionych nieruchomości na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną lub na podstawie operatu szacunkowego, o którym mowa w § 4 ust. 2a.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Wydając decyzję, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, dokonuje oceny oświadczenia o wartości pozostawionych nieruchomości na podstawie informacji opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczącej średnich cen nieruchomości położonych w Polsce na obszarach województw wymienionych w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem współczynników określonych w tym załączniku.

1b. Informację o miejscu, w którym osoby uprawnione mogą zapoznać się z wykazem cen nieruchomości, o których mowa w ust. 1a, wywiesza się w siedzibie starostwa powiatowego.

1c. W przypadku wątpliwości co do wartości pozostawionych nieruchomości podanej w oświadczeniu albo w razie braku danych o średnich cenach nieruchomości, o których mowa w ust. 1a, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przed wydaniem decyzji, wzywa osobę uprawnioną do złożenia dowodu wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości, zgodnie z przepisami § 8-11.

1d. Stwierdzona w decyzji kwota określająca wartość pozostawionych nieruchomości podlega waloryzacji, stosownie do art. 5 oraz art. 227.",

c)
w ust. 2:
wyrazy "Zaświadczenie powinno" zastępuje się wyrazami "Decyzja powinna",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) stwierdzenie wartości pozostawionych nieruchomości,";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przy zaliczaniu wartości pozostawionych nieruchomości, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, państwowa osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, określając warunki zbycia, nie mogą wyłączyć zapłaty ceny nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego w sposób określony w art. 212.";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Jeżeli osoba uprawniona nabędzie własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze umowy, organ, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które dokonały zbycia nieruchomości, przesyłają kopię umowy organowi, który wydał decyzję, o której mowa w § 5, oraz umieszczają na oryginale tej decyzji adnotację o nabyciu nieruchomości.

2. Po zawarciu umowy oryginał decyzji zwraca się osobie uprawnionej.";

5)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy określaniu wartości rynkowej pozostawionej nieruchomości uwzględnia się ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, sprzedawane w porównywalnej miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców i stopniu urbanizacji do miejscowości, w której leży pozostawiona nieruchomość, położone na obszarze województwa wymienionego w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 1a, z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw w okresie przed 1939 r.";

6)
w § 11 wyrazy "zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień" zastępuje się wyrazami "decyzji stwierdzającej wartość pozostawionych nieruchomości";
7)
dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.