Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.138

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 stycznia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z 2010 r. Nr 227, poz. 1483 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 7-9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz za czynność wymienioną w poz. 34 tego załącznika pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię;";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się poz. 34 w brzmieniu:
34Pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznym

- za próbkę

2,00
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w poz. 11 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) badanie w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznym

- za próbkę

30,00
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).