Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.943

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1860) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KLAUZULA TAJNOŚCI

 Egz. nr .......

Sygnatura literowo-cyfrowa

............................................................................................., dnia ......... 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

 Kryptonim ..................

 

Nr sprawy ...................

................................................

w ............................................

(miejsce siedziby)

WNIOSEK DO .........................................................................................

(podać właściwego miejscowo prokuratora okręgowego)

....................................................................................................................

(podać rodzaj czynności)

Na podstawie art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-

rządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

wnoszę o ............................................................................................................................................................................

(podać rodzaj czynności)

w sprawie o kryptonimie " .............................................................................." nr sprawy ..........................................

1. Opis przestępstwa ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(krótki opis z podaniem kwalifikacji prawnej)

2. Uzasadnienie

............................................................................................................................................................................................

(okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych,

w tym stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 str. ............../..............

KLAUZULA TAJNOŚCI

KLAUZULA TAJNOŚCI

 Egz. nr ........

Sygnatura literowo-cyfrowa

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3. Dane niezbędne do identyfikacji osoby, wobec której są wykonywane czynności, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4. Cel, czas i rodzaj prowadzonych czynności

............................................................................................................................................................................................

(cel, czas i rodzaj prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 KOMENDANT

 

................................................................

 (stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ............ egz.

Wykonał ..........................

 str. ...../........

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KLAUZULA TAJNOŚCI

 Egz. nr .....

Sygnatura literowo-cyfrowa

............................................................................................., dnia ............ 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

 Kryptonim ..........

 

Nr sprawy ..........

...............................................

w ...........................................

(miejsce siedziby)

ZARZĄDZENIE

w sprawie ...............................................................................................................

(podać rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-

rządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

zarządzam:

............................................................................................................................................................................................

(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Powyższe czynności zrealizuje:

............................................................................................................................................................................................

(wykonawca czynności operacyjno-rozpoznawczych)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 str. ............/.............

KLAUZULA TAJNOŚCI

KLAUZULA TAJNOŚCI

 Egz. nr ......

Sygnatura literowo-cyfrowa

........................................................................

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Uzasadnienie

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 KOMENDANT

 

................................................................

 (stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ............ egz.

Wykonał ...........................

 str. ......../...........

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KLAUZULA TAJNOŚCI

 Egz. nr .....

Sygnatura literowo-cyfrowa

............................................................................................., dnia ........... 20.... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki

organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Kryptonim ................

Nr sprawy .................

 WOJSKOWY PROKURATOR OKRĘGOWY

 w ............................................................................

INFORMACJA

o zakończeniu i wynikach ...............................................................................................................................................

(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd-

kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.) informuję, że w dniu ...........................................................................

zakończono ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

W trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalono:

............................................................................................................................................................................................

(krótkie sprawozdanie z uzyskanych wyników)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 KOMENDANT

 

................................................................

 

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ............ egz.

Wykonał .........................

 str. .........../..............

KLAUZULA TAJNOŚCI