Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.96.450

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 30 lipca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.

Na podstawie art. 118c ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych (Dz. U. Nr 121, poz. 535) w § 9 wyrazy "przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.