Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.668

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508 oraz z 2012 r. poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonych w § 3, 4, 6 i 7 są przekazywane przez uczelnie, z zastrzeżeniem ust. 3, według:

1) przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji - w zakresie liczby pracowników;

2) stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

3) stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby studentów studiów stacjonarnych.

2. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka:

1) będąca jednostką KNOW albo

2) wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

3. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje jednostka naukowa prowadząca studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

4. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 są przekazywane w podziale na jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW.";

2)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Przed ustaleniem planu dotacji na dany rok budżetowy środki dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, mogą być przekazywane na podstawie projektu planu dotacji.";

3)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH STATUS KRAJOWEGO NAUKOWEGO OŚRODKA WIODĄCEGO

1.
Z określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dofinansowuje się:

1) jednostki KNOW wyłonione w poprzednich latach;

2) jednostki KNOW wyłonione w danym roku.

2.
Podział dotacji podmiotowej na rzecz jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonywany według wzoru:

gdzie:

Dui- oznacza kwotę dofinansowania dla i-tej jednostki KNOW, dofinansowywanej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę przeznaczoną na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w danym roku,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki.- oznacza składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si- oznacza składnik studencki i-tej jednostki KNOW.

3.
Składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

gdzie:

Lprof,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki,

Ldh,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki,

Ldr,i - oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej jednostce KNOW, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki,

Lp,i - oznacza przeciętną liczbę pozostałych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW,

n - oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4.
Składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

gdzie:

Ldi - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą jednostką w stosunku pracy) w i-tej jednostce KNOW,

n - oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

5.
Składnik studencki i-tej jednostki KNOW, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

gdzie:

Lsi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej jednostce KNOW,

n- .. oznacza liczbę jednostek, o których mowa w ust, 1 pkt 2,

6.
Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 2, określa się następujące wagi:

1) 0,6 - dla wagi składnika kadrowego Wk;

2) 0,2 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd;

3) 0,2 - dla wagi składnika studenckiego Ws.

7.
Na dofinansowanie jednostki KNOW przeznacza się w pierwszym roku kwotę nie większą niż 10.000.000 zł.
8.
Minister może w ramach określonej w budżecie państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zwiększyć dotację do ustalonego poziomu dofinansowania, nie większego niż 7.000.000 zł, wszystkim jednostkom KNOW wyłonionym w danym roku, dla których kwota dotacji ustalona w sposób określony w ust. 2 jest niższa niż wysokość tego poziomu dofinansowania.

Zwiększeniem tym minister może objąć również wszystkie jednostki KNOW wyłonione w latach poprzednich, o ile kwota dotacji ustalona dla tych jednostek w sposób określony w ust. 2 jest niższa niż wysokość ustalonego poziomu dofinansowania.

Poziom dofinansowania minister ustala z uwzględnieniem wysokości środków budżetowych na dofinansowanie jednostek KNOW oraz liczby jednostek KNOW, dla których kwota dotacji przed zwiększeniem jest niższa niż 7.000.000 zł.

9.
W czterech kolejnych latach minister określa dla jednostek KNOW plany dotacji w wysokości ustalonej w sposób określony w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 7 i 8.

Określając plany dotacji, minister może dokonać waloryzacji wysokości dofinansowania o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, jednostkom KNOW z wyłączeniem tych jednostek KNOW, dla których dotacja jest w danym roku objęta zwiększeniem, o którym mowa w ust. 8.

10.
Środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra, w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji, o którym mowa w ust. 9.
11.
Środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane na rachunek uczelni, w skład której wchodzi podstawowa jednostka będąca jednostką KNOW albo podstawowa jednostka wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, środki na dofinansowanie jednostki KNOW są przekazywane na rachunek jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazanej przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.
12.
W piątym roku dofinansowania jednostki KNOW minister może przeprowadzić ewaluację jednostki KNOW i w przypadku wyniku pozytywnego może przedłużyć dofinansowanie jednostki KNOW na kolejny okres pięciu lat. W razie przedłużenia dofinansowania kwotę dotacji dla jednostki KNOW ustala się w sposób określony w ust. 2, 7 i 8.