Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.152.1474

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1  I MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku (Dz. U. Nr 234, poz. 1968) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

2) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy obsługujący właściwy organ podatkowy.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§  5. 1. Notariusz może sporządzić akt notarialny bez pobrania podatku za uprzednią zgodą organu podatkowego właściwego w sprawie podatku; w tym przypadku notariusz jest obowiązany przesłać odpis aktu organowi podatkowemu, który wydał zgodę, w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia aktu.

2. Jeżeli organ podatkowy wyraził zgodę na pobranie tylko części podatku, notariusz uzależni sporządzenie aktu od uiszczenia odpowiedniej części podatku.

3. Adnotację o pobraniu podatku notariusz zamieszcza w treści aktu notarialnego. Jeżeli notariusz nie pobiera podatku, jest obowiązany podać podstawę prawną zwolnienia od podatku bądź też powołać pismo organu podatkowego zawierające zgodę na jego niepobranie lub pobranie tylko części podatku.";

3)
w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wypełnić i przesłać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej deklarację o wysokości pobranego oraz wpłacanego podatku;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, z 2002 r. Nr 200, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.