Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.612

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 czerwca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 166, poz. 1212, z 2000 r. Nr 3, poz. 35 i Nr 100, poz. 1076 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 127) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "0,0375‰" zastępuje się wyrazem "0,0525‰".
§  2. Zaliczki wpłacone na poczet kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, należne za okres od dnia 12 maja 2001 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, należy uzupełnić, w terminie 14 dni od dnia wejścia jego w życie, do wysokości wynikającej z § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.