Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.198.1316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą1)

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób spełniający wszystkie wymagania Polskiej Normy lub więcej niż jednej Polskiej Normy właściwych do przeprowadzenia certyfikacji tego wyrobu, uznanych zgodnie z ust. 2 jako wystarczające do przeprowadzenia certyfikacji tego wyrobu. Jeśli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w najwyższej klasie i gatunku.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Certyfikat zgodności z Polską Normą wydaje Prezes PKN na wniosek skierowany przez podmiot gospodarczy po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, sprawdzenia wyrobu na zgodność ze wskazaną we wniosku normą lub normami.";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Certyfikaty zgodności z Polską Normą upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie dotychczasowego wzoru znaku zgodności.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 2010/0246/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

wzór

Uwaga: jednostka prowadząca certyfikację może umieścić obok swojego logo - logo jednostki potwierdzającej jej kompetencje do prowadzenia certyfikacji wyrobów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR ZNAKU ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ DO OZNACZANIA WYROBU POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

wzór

Objaśnienia:

1) Proporcja wysokości do szerokości znaku zgodności wynosi:

h : l = 1 : 2,78

2) Technika wykonania znaku zależy od wyrobu, opakowania lub dokumentu, na którym znak ma być umieszczony.

3) Znak umieszcza się na wyrobie w sposób trwały, a gdy wyrób jest sprzedawany w opakowaniu - znak umieszcza się również na opakowaniu jednostkowym. Jeżeli umieszczenie znaku na wyrobie jest ze względów technicznych niemożliwe, znak umieszcza się na opakowaniu albo na banderoli, albo na etykiecie trwale złączonej z wyrobem.

4) Zaleca się stosowanie znaku w kolorze niebieskim. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innego koloru znaku pod warunkiem zachowania zasady kontrastu znaku z kolorem tła, na którym został umieszczony.