Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.198.1320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie, lub wykonywanie pracy w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.";

2)
w § 11:
a)
w ust. 2 w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zatrudnia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej lub posiada zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1:",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Lekarz wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, może uczestniczyć w kształceniu specjalizacyjnym, jeżeli umowa cywilnoprawna reguluje udział lekarza w tym kształceniu.";

3)
w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Lekarz odbywający specjalizację pełni w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy dyżury medyczne zgodnie z realizacją programu specjalizacji, w liczbie wynikającej z programu specjalizacji, lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.";

4)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbywanie stacjonarnych studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 oraz pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy, o których mowa w § 13 ust. 2a.";

5)
w § 15:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej o pełnienie dyżurów, jeżeli lekarz odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4, albo",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Decyzja w sprawie wyboru formy umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy.";

6)
w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, ulega przedłużeniu nie więcej niż o połowę okresu jej trwania z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:

1) nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą, o którym mowa w § 26 ust. 5;

2) wynikającej z jej realizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program tej specjalizacji, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3;

3) wynikającej z procedur zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.";

7)
w § 17:
a)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Lekarz, który odbywał specjalizację w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji w tym trybie, z zastrzeżeniem ust. 9a.",

b)
ust. 9a otrzymuje brzmienie:

"9a. W szczególnie uzasadnionym przypadku spowodowanym stanem zdrowia lekarza minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na ponowne ubieganie się przez niego o odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury w innej podstawowej dziedzinie medycyny.",

c)
ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Przepisy ust. 12 stosuje się również do lekarzy odbywających specjalizację w trybie innym niż rezydentura.";

8)
w § 19:
a)
w ust. 3 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w trybie § 14 ust. 2 również punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych,",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3.",

c)
w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) punkty dodatkowe za:

a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,

b) co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów,

c) publikacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Lekarz może się zwrócić do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, odpowiednio, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listy lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.";

9)
w § 22 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, o których mowa w § 30 ust. 3, WCZP sporządza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i przedstawia je wojewodzie do zatwierdzenia. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto określenie trybu odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w § 19 ust. 10.

2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej wojewody oraz do wglądu w siedzibie WCZP.";

10)
w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem wybranego przez siebie lekarza, spośród lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2a, albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie uprawnionym do prowadzenia specjalizacji albo spośród lekarzy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 i 7, wyznaczonych przez kierownika tego podmiotu w uzgodnieniu z kierownikiem oddziału szpitalnego lub komórki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny lub odpowiednio z właściwym konsultantem powołanym do realizacji zadań związanych z obronnością kraju, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji" - za jego zgodą.";

11)
w § 26 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Kierownik specjalizacji może, za pośrednictwem dyrektora CMKP, wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, również po upływie pierwszego roku trwania specjalizacji, jeżeli zaistnieją okoliczności potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. We wniosku kierownik specjalizacji przedstawia szczegółowe uzasadnienie zawierające opis zaistniałego stanu faktycznego i stosowną dokumentację.".

Lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji lub odbywają specjalizację na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają dyżury medyczne na dotychczasowych zasadach.
Lekarze pełniący funkcje kierownika specjalizacji na podstawie dotychczasowych przepisów pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.
Do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 18 rozporządzenia wymienionego w § 1, przeprowadzanego w dniach 1-31 października 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 14 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.