Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.754

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 28, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się ust. 2;
2) w § 9 uchyla się ust. 5;
3) w § 12:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;
4) uchyla się § 16.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.