§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.71.660

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2002 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;"

2)
w § 3 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Organ, który wydał rozkaz personalny, jest obowiązany niezwłocznie przesłać wyciąg z tego rozkazu bezpośrednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

3)
w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w korpusie oficerów zawodowych - na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej;"

4)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Na kolejny stopień wojskowy mianuje:

1) oficera zawodowego od stopnia porucznika (porucznika marynarki) do stopnia pułkownika (komandora) włącznie - Minister Obrony Narodowej;

2) chorążego zawodowego i podoficera zawodowego - dowódca, który wyznaczył żołnierza na stanowisko służbowe.";

5)
w § 38 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) chorążego zawodowego i podoficera zawodowego - dowódca, który wyznaczył żołnierza na stanowisko służbowe."

b)
skreśla się pkt 3;
6)
§ 48-50 otrzymują brzmienie:

"§ 48. Minister Obrony Narodowej wyznacza oficerów służby stałej na stanowiska służbowe od stopnia etatowego pułkownika (komandora) do stopnia etatowego generała (admirała), a także na stanowiska służbowe, na które wyznaczenie następuje na podstawie odrębnych przepisów, oraz zwalnia z tych stanowisk.

§ 49. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyznacza żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, i zwalnia z tych stanowisk w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

2. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, i zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

3. Dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz komendant akademii wojskowej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie, i zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzącej w skład dywizji oraz komendant wyższej szkoły oficerskiej wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska etatowe chorążych i podoficerów oraz zwalniają z tych stanowisk w podległych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji, pułku oraz samodzielnego batalionu wyznaczają żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe podoficerów i zwalniają z tych stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej.

6. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wyznacza żołnierzy zawodowych służby stałej na stanowiska służbowe, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie, oraz zwalnia z tych stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, i jednostkach organizacyjnych niewymienionych w ust. 1-5.

§ 50. 1. Wnioski o wyznaczenie na stanowiska służbowe, o których mowa w § 48, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wyznaczenie na stanowiska służbowe, o których mowa w § 49 ust. 6, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, następuje po zasięgnięciu opinii Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Organy wyznaczające na stanowiska służbowe, o których mowa w § 48 i 49, przed wyznaczeniem żołnierza na stanowisko służbowe mogą zasięgnąć o nim opinii dotychczasowego przełożonego.";

7)
w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, dowódca okręgu wojskowego, dowódca korpusu, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej mogą pozostawić w swojej dyspozycji żołnierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, a dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy."