Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w... - Dz.U.1998.127.841 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.127.841

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944) i art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678, Nr 141, poz. 943 i 944) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) w zakresie zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi.";

2)
w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) urzędy naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, w których znajdują się komórki organizacyjne do spraw obronnych (wojskowych) lub inne komórki organizacyjne wykonujące zadania albo prowadzące prace, o których mowa w § 2,";

3)
w § 4 w pkt 1 wyrazy "pracowników administracji rządowej i samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "obowiązujących w tych jednostkach";
4)
w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministrowi Obrony Narodowej:

a) wyznaczeni na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, zaszeregowane do etatowych stopni wojskowych generałów,

b) sędziowie powołani na stanowiska w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753),";

5)
w § 16 w ust. 1 w pkt 1 pod lit. d) po wyrazach "urlopy wypoczynkowe" dodaje się wyrazy "z lat poprzedzających rok zwolnienia,";
6)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. W sprawach dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasady powoływania żołnierzy zawodowych, będących sędziami, na stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b), i odwoływania ich z tych stanowisk oraz wysokość przysługującego im uposażenia regulują odrębne przepisy."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.