§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.110.1258

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846 i z 1998 r. Nr 127, poz. 841) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem trybu wyznaczania na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, w ataszatach wojskowych i w urzędach konsularnych.",
b)
w ust. 3 wyrazy "(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, poz. 770)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7), zwanej dalej «ustawą» ";
2)
w § 2 w pkt 1 wyrazy "(Dz U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500)";
3)
w § 3 w pkt 1 po wyrazie "Ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,";
4)
w § 5 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "Ministrów" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów";
5)
w § 10:
a)
w ust. 1 po wyrazie "Narodowej" dodaje się wyrazy "z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik instytucji cywilnej kieruje żołnierza zawodowego pełniącego służbę wojskową na stanowisku w instytucji cywilnej do Ministra Obrony Narodowej jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy, oraz może skierować do tego Ministra w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy.";

6)
w § 11:
a)
w ust. 1 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2",
b)
w ust. 2 po wyrazie "wyróżnień" skreśla się wyrazy "i kar" oraz po wyrazach "przyznawania nagród" przecinek zastępuje się kropką, a pozostałe wyrazy skreśla się,
c)
skreśla się ust. 3;
7)
w § 12 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami "departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr";
8)
w § 14 skreśla się pkt 1;
9)
w § 16:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

"b) nagrody roczne oraz nagrody pieniężne w formie wyróżnienia - na warunkach i w trybie określonych w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,

c) nagrody rzeczowe określone w przepisach o dyscyplinie wojskowej,"

w pkt 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) gratyfikacje urlopowe.",

b)
w ust. 3 wyrazy "Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami "departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr" oraz po wyrazie "uposażeń" dodaje się przecinek i wyrazy "nagród rocznych".