§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.101.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962, z 2000 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisów ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej przez absolwenta wyższej szkoły niewojskowej posiadającego tytuł zawodowy magistra (równorzędny). Absolwent taki może ubiegać się o powołanie do służby kandydackiej, jeżeli w roku powołania nie przekroczył dwudziestu siedmiu lat życia.";

2)
w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 5.";

3)
w § 69:
a)
w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w § 64 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku zwolnienia lub wydalenia ze służby kandydackiej kandydata, o którym mowa w § 3 ust. 5, komendant szkoły przenosi go do rezerwy z dniem zwolnienia lub wydalenia.".