§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1967 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego (Dz. U. Nr 30, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 4 skreśla się wyrazy "(sekcji w Sądzie Najwyższym)";
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W wyjątkowych przypadkach Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych i prezes sądu wojewódzkiego może zwolnić kandydata posiadającego wykształcenie średnie innego typu niż ogólnokształcące od wymagania wykształcenia przewidzianego w § 1 oraz dopuścić go do odbycia służby przygotowawczej.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W wyjątkowych przypadkach Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych i prezes sądu wojewódzkiego może zwolnić kandydata, który pracował w sądownictwie co najmniej pięć lat, od wymagania wykształcenia przewidzianego w § 1, zaliczyć mu tę służbę na poczet służby przygotowawczej i zezwolić na składanie egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego.";

4)
w § 6 skreśla się ust. 2;
5)
w § 7:
a)
wprowadza się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komisja egzaminacyjna przy Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy przeprowadza także egzaminy kandydatów na stanowiska sekretarzy sądowych w Sądzie Najwyższym.";

b)
dotychczasowe ust. 2-4 otrzymują kolejną numerację 3-5.